Documentació

Accés a la nostra documentació

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Les associacions i les fundacions tenen una cultura pròpia de transparència, de llarga tradició. Aquesta cultura parteix de la seva sensibilitat, i es fonamenta en la consciència de la necessitat de retre comptes a la ciutadania i als seus grups d’interès sobre els   retorns socials efectuats amb diners d’origen públic, dels procedents de campanyes de captació pública, i dels derivats de les activitats realitzades amb la dedicació dels voluntaris que desinteressadament aporten els seus coneixements i temps a les activitats d’aquestes entitats en benefici de la ciutadania.

En aquest context, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la  informació pública i bon govern ha volgut determinar quines són concretament les obligacions de transparència d’aquestes entitats per raó de l’origen públic dels diners que gestionen, de tal forma que l’abast de la informació sobre el destí d’aquests fons i els retorns socials obtinguts siguin homogènia.

_________________________________________________________________-

La documentació de l’Associació de Veïns de La Creu Alta que es publica a aquesta pàgina web, d’acord amb aquesta normativa, és la següent: